De ledenvergaderingen op 18 april jl. van vv Oostkapelle, vv Domburg en sv DOK gaven in grote meerderheid aan dat het fusieproces tussen deze drie verenigingen voortgezet zou worden. Bij iedere vereniging leeft dus het besef dat een fusie een noodzaak is om te kunnen overleven en dat fusie zal leiden tot een mooie, grote sportvereniging in Oostkapelle en Domburg. Doordat ook Sportdorp Oostkapelle zich aansluit bij de nieuwe club ontstaat er een maatschappelijke ontwikkeling die zijn weerga niet kent….Inwoners van beide kernen worden uitgedaagd om allerlei sporten te beoefenen: van voetbal tot hardlopen, van badminton tot bootcamp, fietsen, wandelen, teveel om op te noemen. Een geweldige uitdaging dus.

De Stuurgroep Fusie kreeg van de leden de opdracht de fusie verder voor te bereiden. Twee zaken staan daarin centraal: hoe gaat de nieuw club heten en wie vormen het bestuur van vijf personen die de  vereniging  gaat opbouwen.

De stand van zaken nu:
Inmiddels zijn er drie(vier) bestuursleden gevonden, een penning meester (Ingmar Vos), een algemeen bestuurslid (Wilma van Straten) en een bestuurslid algemene zaken belast met de voetbalafdeling(Ronald Mesu en Robert Marijs, zij doen dat in deeltijd). Het zoeken naar een voorzitter en secretaris heeft nog geen resultaat mogen hebben. Er zijn ettelijke gesprekken gevoerd, maar die hebben niet geleid tot een positief resultaat. En…geen bestuur …geen vereniging. Half oktober worden de verschillende ledenvergaderingen gehouden. Tijdens die sessies zullen de leden van de Stuurgroep hun opdracht terug geven. Helaas, maar de Stuurgroep ziet geen andere mogelijkheid. Op dat moment komt het fusieproces dus tot stilstand. Het is op dat moment aan de besturen van de drie verenigingen hoe hier mee om zal worden gegaan. De samenwerking tussen vv Oostkapelle en vv Domburg kan gewoon doorgaan, zoals één en ander nu geregeld is. Die samenwerking mag van de KNVB drie jaren duren. Dan moet een fusie geregeld zijn.

Wat betreft de naam.
De procedure die moest leiden tot een naam voor de nieuwe club was niet in orde. Iedereen, ook niet leden, konden een stem uitbrengen. Hierdoor ontstond een scheef beeld, omdat ook niet leden een stem konden uitbrengen. Daarom is besloten door de drie besturen om een schriftelijke stemming te organiseren tijdens de leden vergaderingen (vv Oostkapelle en vv Domburg) en de mogelijkheid een schriftelijke stem uit te brengen tijdens één van de sportactiviteiten (sv DOK). Op die manier ontstaat er een eerlijk beeld van de totstandkoming van de naam van de nieuwe club.

Ten slotte:
De Stuurgroep hoopt dat vanaf nu tot half oktober er leden zullen opstaan, die graag met de Stuurgroep in gesprek willen gaan om de vacatures in te vullen. Dan kan het proces direct verder gevolgd gaan worden en kan de nieuwe club uitgroeien tot een mooie vereniging!