Hierbij willen we alle leden van VV Domburg uitnodigen voor de jaarvergadering die zal worden gehouden op donderdag 14 november 2019 in het clubgebouw van “VOETBALVERENIGING DOMBURG”, Roosjesweg 12 te Domburg. De aanvang van deze vergadering is 20.00 uur.

Ook ouders van jeugdleden zijn welkom en willen we bij deze van harte uitnodigen bij onze jaarvergadering. Bij stemmingen heeft 1 ouder per jeugdlid stemrecht.

AGENDA JAARVERGADERING

 
 1. Opening
 2. Notulen van jaarvergadering van 6 november 2018
 3. Jaarverslag 2018-2019
 4. Verslag kascontrolecommissie vereniging en verslag boekhouding sponsorcommissie
 5. Jaarrekening over 2018-2019
 6. Verkiezing lid kascontrolecommissie
 7. Begroting 2019-2020
 8. Bestuursverkiezing
  Bij de functie van “Jeugdvoorzitter” is Jeroen van Wallenburg aftredend en niet herkiesbaar. Er is een kandidaat gevonden die bereid zijn deze taken tot aan de (hopelijk) aanstaande fusie op zich te nemen. Ook de termijn van “Penningmeester” verstrijkt. Jan de Roos is herkiesbaar. Tussentijds aftredend “Bestuurslid Algemeen”: Michiel de Voogd. Deze positie is vacant.
  • Penningmeester, Jan de Roos (herkiesbaar)
  • Jeugdvoorzitter, Marcel Vermue
  • Bestuurslid Algemeen, (vacant)
  (Tegen)kandidaten kunnen bij het bestuur aangemeld worden tot de aanvang van de vergadering. De termijnen van de overige bestuursleden zijn nog niet verstreken.
 9. Fusietraject, stand zaken + stemming voor de nieuwe naam (SVOD, DOC’19 of SV Westhove).
 10. Bestuursmededelingen
 11. Rondvraag
 12. Sluiting

We hopen op een grote opkomst!
Het bestuur van “VOETBALVERENIGING DOMBURG”

( De stukken zijn vanaf 1 november 2019 per e-mail op te vragen via secretaris@vvdomburg.nl of via whatsapp 0641822244. Vragen over de stukken, opmerkingen t.b.v. de agenda en afmelden kan zoals gebruikelijk via secretaris@vvdomburg.nl)